Comisii

DECIZIA Nr. 05.1
din 19 noiembrie 2019

” Cu privire la constituirea
comisiilor consultative de specialitate”

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5), art.14 alin. (2) lit. (w 1 ) al Legii nr. 436-XVI din
28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, pct. 9, 10, 12, 16 al Regulamentului- cadru
privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale aprobat prin Legea nr. 457/2003, pct.
15-16 al Hotărîrii CEC nr. 2514 din 04.06.2019, Consiliul local Puțintei, DECIDE:
1 Se aprobă constituirea a 4 comisii consultative de specialitate și componența lor nominală,
după cum urmează:

1) Comisia economie, buget și financiară, din 5 membri, după cum urmează:

 1. Vieru Dumitru – președinte al comisiei
 2. Țurcan Rodica –vicepreședinte al comisiei
 3. Paciu Natalia - secretar al comisiei
 4. Celan Ion – membru
 5. Gîncu Fiodor – membru

2) Comisia educație, protecție socială, cultură, sănătate publică, tineret și sport, din 5
membri, după cum urmează:

 1. Stratu Chiril – vicepreședinte al comisiei
 2. Paciu Natalia - președinte al comisiei
 3. Vieru Dumitru –secretar al comisiei
 4. Mihăilă Maria – membru
 5. Neguriță Chiril – membru

3) Comisia administrație publică și drept, din 5 membri, după cum urmează:

 1. Gîncu Anatolie - președinte al comisiei
 2. Motricala Anatolie–vicepreședinte al comisiei
 3. Stratu Chiril –secretar al comisiei
 4. Celan Ion – membru
 5. Neguriță Chiril – membru

4) Comisia agricultură, industrie, construcții și protecția mediului, din 5 membri, după
cum urmează:

 1. Celan Ion –președinte al comisiei
 2. Ceban Galina –vicepreședinte al comisiei
 3. Țurcan Rodica – secretar al comisiei
 4. Gîncu Fiodor – membru
 5. Motricală Anatolie – membru

2. Fiecare comisie de specialitate își alege, prin vot deschis al majorității membrilor săi,
președintele și secretarul său și vor prezenta informația secretarului consiliului local
3. Se stabilește, că, în caz de ridicarea mandatului de consilier(încetarea mandatului înainte de
termen) prin Hotărîrea Comisiei Electorale sau Deciziei Consiliului local, mandatul consilierului
declarat vacant se atribuie unuia din candidații supleanți ai partidului respectiv, care va deține și
calitatea deținută de predecesorul său în comisiile consultative de specialitate din cadrul Consiliului
local Puțintei, fără emiterea unei noi decizii.
4. Secretarul consiliului local va asigura controlul executării prezentei Decizii.

Preşedintele şedinţei Ion CELAN

Secretarul Consiliului local Oleg STĂVILĂ