Puțintei - Scurt istoric

Comuna Puțintei

COMUNA Puțuntei RAIONUL ORHEI


CAPITOLUL 1 –DATE GENERALE


Satul Puţintei este o localitate in Raionul Orhei situata la latitudinea 47.3738 longitudinea 28.5761
si altitudinea de 128 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Orhei.
Satul are o suprafaţă de circa 0.75 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 4.49 km. Din componenţa
comunei fac parte localităţile Puţintei, Dişcova și Vîprova. Satul Puțintei a fost menționat
documentar în anul 1604.

1.1. AŞEZAREA GEOGRAFICĂ

Distanța directă pîna în or. Orhei este de 27 km. Distanța
directă pîna în or. Chişinău este de 70 km. Suprafaţa totală a localității- 1.650 ha. Comuna se
mărgineşte: la sud - cu satul , Tabăra
la nord - cu satul, Clișova
la est –cu satul , Morozeni
la vest - cu satul .Hulboaca
1.2. SUPRAFAŢA SI CONFIGURAŢIA RELIEFULUI


Suprafaţa totală a terenurilor comunei constituie Terenuri cu destinație agricolă- 2694 ha,
dintre care
b) Terenurile localități -416 ha
c) Terenuri destinate industriei și altele - 11,67 ha
d) Terenuri destinate ocrotirii naturii - 2,5 ha
e) Terenurile fondului silvic - 288 ha
f) Terenurile fondului apelor – 29 ha
g) Terenurile fondului de rezervă - 1187 ha
Bonitatea medie a terenurilor agricole -59.

CAPITOLUL 2 - DATE ISTORICE


Se păstrează o mică legendă despre provenienţa denumirii satului Puţintei.
În această legendă se spune, că pe lîngă Puţinteiul de astăzi era un drum, care unea Călăraşul cu
Orheiul. Drumeţii, trecînd pe acest drum, găseau apă bună la un izvor lîngă cîţiva tei.
Locul acesta a foost numit „Puţîntei” – izvor, fîntînă, puț de apă dintre tei.
Denumirea satului se păstrează neschimbat pînă în zilele noastre. Conform recensămîntului
populaţiei din anii 1817 în satul Puţintei existau 44 case. Conform recensămîntului din anul 1910 –
existau deja 189 gospodării şi locuiau 630 locuitori.
Actualmente satul Puţintei este satul de reşedinţă a comunei Puţintei.
În anul 2017 satul Puțintei a marcat jubileul de 470 ani,
Satul Dișcova – 435 ani, satul Vîprova - 470 ani în anul 2016.
La începutul secolului XX satul Puțintei era inclus în volostea Isacova, așezat pe
coasta dreaptă a văii Cula, spre Vest de la satul Dișcova. Avea o populație de 744
locuitori răzeși și 124 de case.
Înfrățiri:
Comuna Puțintei r. Orhei este înfrățită cu :
-Comuna Sadova, jud. Suceava, Romania
- Comuna Moara, jud. Suceava, Romania

-Comuna Berchiișești, jud. Suceava, Romania.
Personalități :
 Vieru Galina – scriitoare, pictoriță;
 Negară Ecaterina - scriitoare.

CAPITOLUL 3 - POPULAŢIA COMUNEI


Populaţia este de 2355 locuitori, dintre care 937 în s Puțuntei, 811 Dâșcova și 607 la Vâprova
Structura populaţiei pe grupe de vîrsta se caracterizează prin ponderea populaţiei sub vîrsta aptă de
muncă de circa 185 persoane iar în vîrsta aptă de muncă - 745. 
Numărul gospodăriilor constituie 782 dintre care 348 în s Puțuntei, 325 Dâșcova și 109 la Vâprova
În cea ce privește structura confesională marea majoritate 98,5 la sută din locuitori sunt creştini
ortodocşi.
Numărul familiilor care au copii sub tutelă/curatelă se cifrează la 4, iar numărul familiilor în
componența cărora sunt invalizi alcătuiesc 133 persoane.

CAPITOLUL 6 - CĂI DE COMUNICAŢII


Teritoriul administrativ al comunei posedă o reţea rutieră construită formată din drumuri raionale,
comunale şi de exploatare agricolă, după cum urmează:
- drumuri/străzi locale – 46,4 km, inclusiv 4,5 km asfaltate.
- drumuri pietruite 21,4 restul 16.3 km sunt drumuri de pământ.

CAPITOLUL 7 - SERVICII DE UTILITĂŢI PUBLICE


Rețeaua de apă potabilă: În comună sunt 22 izvoare în extravilan cu apă potabilă, necesită
amenajare; 231 fîntîni de mină. Apele din fîntâni sunt folosite pentru necesități de uz casnic și
necesită amenajare.
În teritoriul primăriei sunt prezente 8 sonde arteziene, dintre care 3 funcționale, una nefuncționlă și
4 –conservate. Grădinița de copii și 287 case individuale sunt apovizionate cu apă în mod
centralizat din apeductul cu lumngimea de 150 m, alimentat din sonda arteziană, construită în anul
2004. Calitatea apei este satisfăcătoare. Serviciile de aprovizionare cu apă sunt acordate de către ÎM
„Servicii Comunale Puțintei” . Volumul de apă preluat din sursele de apă subterane constituie 25
mii m 3 pe an. Tariful pentru 1 m 3 de apă constituie 10 lei. Pentru extinderea apeductului în comună,
etapa 1, în anul 2016 s-a alocat 1mln.lei.
Comunitatea nu dispune de sisteme locale de canalizare.
Reţeaua de electricitate: numărul gospodăriilor electrificate – 845, dintre care 340 în s Puțuntei,
305 Dâșcova și 255 la Vâprova.
Rețeaua de gaze naturale în teritoriul comunei are o lungime de 2,95 km, sunt conectațe doar 28
case din Vâprova.
Rețeaua de telefonie fixă, mobilă şi internet este asigurată de furnizori de rețele publice de
comunicații electronice asigurînd telefonizarea a 790 gospodării, dintre care 290 în s Puțuntei, 300
Dâșcova și 200 la Vâprova.
Serviciile poştale pentru locuitorii satelor Puțuntei, Dâșcova și Vâprova sunt efectuate de Oficiul
Poştal.
Evacuarea deșeurilor: Primăria dispune de 2 gunoişti, cîte una în Puțuntei și Dâșcova fiecare cu
suprafața de 1,5 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se
duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.
 

CAPITOLUL 11 - ECONOMIA

Activităţi economice desfăşoară agenţii economici din
agricultură și comerț.

11.1. PRODUCEREA/INDUSTRIA.
În comună există întreprindere de morărit, brutărie și oloiniță.
11.2. AGRICULTURA. Activitatea agricolă este materializată prin creșterea animalelor şi cultura
mare de câmp. Principalele culturi sunt: grâul, porumbul , floarea soarelui şi rapița.
Numărul agenților economici în agricultură se cifrează la 37, în s Puțuntei 12, la Dâșcova – 17și 8
la Vâprova. dintre care: 19- cu suprafața agricolă pînă la 10 ha; suprafața 10-50 ha -4 întreprinderi
și 23 întreprinderi cu suprafața terenurilor –mai mult de 50 ha.
Sectorul privat dispune de 5256/ 101 -capete ovine, 91 - bovine, 60–porcine,111 – cabaline, 4913
-păsări.

11.3. ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Principalele activităţi economice sunt în următoarele domenii: comerț, prestări servicii. Pe
teritoriul comunei 8 agenți economici îşi desfăşoară activitatea în comerț cu amănuntul a produselor
alimentare, materiale de construcție (în teritoriu sunt 7 magazine comerciale, s. Puțintei 3, la
Dâșcova –3 și 1 la Vâprova).
CAPITOLUL 13 – ÎNVǍŢǍMÂNTUL
Reţeaua şcolară din comuna este reprezentată de:
-IP Gimnaziul Discova (edificiu construit în an.1980) prevăzut cu 550 locuri. Actalmente numărul
copiilor ce frecventează instituția se cifrează la 77, iar numărul cadrelor didactice se ridică la 9
unități.
-Grădiniţa Discova (anul construcției 1980 cu capacitatea de 2 grupe). Actualmente- 2 grupe
funcționale cu 46 copii ce frecventeaza gadinița.
Ambele cladiri sunt eficientizate enegetic.
IP Gimnaziul Puțuntei (edificiu construit în an.1968) prevăzut cu 3205 locuri. Actalmente numărul
copiilor ce frecventează instituția se cifrează la 134, iar numărul cadrelor didactice se ridică la 14
unități.
-Grădiniţa Puțuntei (anul construcției 1977 cu capacitatea de 6 grupe). Actualmente- 3 grupe
funcționale cu 75 copii ce frecventeaza gadinița.
Ambele cladiri sunt eficientizate enegetic.

CAPITOLUL 14 - OCROTIREA SǍNǍTǍŢII
In comună funcționează Oficiul medicilor de familie cu un medic și personal medical în număr de
2. Medicul de familie deservește localitatea de două ori pe săptămînă. Activitatea medicală se
desfășoară în incinta imobilului aparținând Centrului medicilor de familie Panfilii Pavel

CAPITOLUL 15 - CULTURĂ ŞI ARTĂ
Căminul cultural cu 100 locuri (an.c.1961) şi Biblioteca publică cu un fond de carte de 7277
volume, dotată cu calculator și acces la internet (fondată în acelașii an 1961).
La căminul cultural activează ansamblul folcloric ”Codrencele”, ansamblul de copii „Romanița”
(condus de Zatic Lidia ), care adună, valorifică și promovează folclorul local.

Biserici:
1. s. Puţintei, Biserica „sf. Ierarh Nicolai”, an. 1911, Hramul satului, 22 mai - sf.
Nicolai
2. s. Vîprova, Biserica „sf. Proroc Ilie”, an. 1890, Hramul satului, 02 august Sf.
Ilie.
3. s. Dîşcova, Biserica „sf. Arhanghel Mihail şi Gavril”, 1915, Hramul satului, 4
august, Sf. Foca.
Monumente:
1. Satul Puţintei – „La mormîntul ostaşilor căzuţi / 77 / şi în memoria
consătenilor căzuţi în 1941 – 1945.
2. Satul Dîşcova – Monument comemorativ de război 1941 – 1945.

3. Satul Vîprova – Monument comemorativ pentru cei care au fost deportați în
Siberia
4. Satul Vîprova – Monument comemorativ dedicat eroilor din primul război
mondial 1914-1918.

CAPITOLUL 16. SECURITATEA COMUNITARĂ
Asigurarea securității comunei este deservită de poliție
CAPITOLUL 17. SUBSTANȚE MINERALE EXISTENTE.
În teritoriul comunei sunt rezerve de nisip, însă extragerea acestor nu este autorizată.