Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: 0235 61636

Se anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al IET Dișcova

Informaţia cu privire la condiţiile de participare la concurs
Primăria comunei Puțintei
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante
de director  în grădiniţă din satul Dișcova

Denumirea funcţiei vacante: Director al Grădiniței de copii din satul Dișcova r-nul Orhei

Scopul general al funcţiei: Asigurarea aplicării prevederilor Legii Învățămîntului , a statutului cadrului didactic, a regulamentelor și instrucțiunilor elaborate de Ministerul Educației, Tineretului Sportului sau direcțiile rationale(municipale) de învățămînt în activitatea instituției pe care o conduce.

Sarcinile de bază:

– Controlează activitatea metodică în cadrul instituției preșcolare;
– Răspunde pentru aplicarea planurilor de învățămînt, realizarea programelor educativ-instructive
– Asigură crearea condițiilor necesare pentru fortificarea sănătății copiilor, educația și instruirea lor, efectuează controlul asupra realizării sarcinilor Programei de educație și instruire în grădiniță
– Poartă răspundere pentru rezultatele activității pedagogice, financiare și gospodărești a instituției preșcolare în fața statului și colectivului de muncă;
– Conduce consiliul pedagogic, organizează propagarea cunoștințelor pedagogice, psihologice și igienice pentru părinți;
– Asigură îndeplinirea legislației muncii, a regulilor ordinii interne, regimului sanitar-antiepidemic, a instrucțiunilor privind ocrotirea vieții și sănătății copiilor.

 Condiţiile de participare la concurs: Condiţii de bază

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova; pot face excepţie de la această condiţie candidaţii la funcţiile de directori ai instituţiilor private;
2) are studii superioare universitare (în cazul candidaţilor la funcţia de director al instituţiei publice de educaţie antepreşcolară şi de învăţămînt preşcolar din mediu rural, după prelungirea concursului în temeiul pct.62 subpct.1) şi 3) sau în cazul iniţierii unui concurs repetat, pot fi admişi candidaţii cu studii superioare universitare şi cei cu studii medii de specialitate (colegiu));
3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin doi ani; pot face excepţie de la această condiţie candidaţii la funcţiile de directori ai instituţiilor private; pentru instituţiile de învăţămînt special şi extraşcolar constituie avantaj deţinerea de competenţe relevante profilului instituţiei;
4) îndeplineşte standardul minim de competenţe profesionale şi manageriale stabilit de Inspectoratul Şcolar Naţional;
5) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
6) cunoaşte limba română (pentru angajare în localităţile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituţiile unde limba de predare este alta decît limba română – cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă); pot face excepţie de la condiţiile subpunctului respectiv candidaţii la funcţia de director al instituţiilor private;
7) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
8) nu are antecedente penale;
9) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

Cerinţe specifice – Studii: – Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență. Pregătire managerială

Experienţă profesională:  Experiență profesională generală

Cunoştinţe: cunostinte de psihologie a copilului /comunicare constituie un avantaj

Abilităţi:

– abilitati de lucru in echipa
– dispozitia de a invata (prin observare si studiu individual),
– Abilitati de comunicare si organizare.

Atitudini/Comportamente:

– capacitate de analiza si sinteza;
– sociabilitatea: trebuie sa poti stabili cu usurinta contacte cu partenerii
– prezenta de spirit, intuitie, imaginatie in rezolvarea unor situatii neprevazute;
– rapiditate in gandire si in luarea deciziilor;

Alte cerinţe specifice: Persoana entuziastă, dedicată, calda, calma, ferma, vesela, ordonata, pasionata de interactiunea cu copiii si de dezvoltarea acestora la întregul lor potențial.

Persoanele interesate pot depune personal sau prin reprezentant/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia actului de identitate;
3) copia/copiile actului/actelor de studii;
4) copia carnetului de muncă;
5) certificatul eliberat de Inspectoratul Şcolar Naţional în baza rezultatelor unui test scris de evaluare psihologică şi a competenţelor juridice, economice, administrative, financiare, manageriale şi de gestiune a relaţiilor interumane;
6) curriculum vitae perfectat după modelul Europass, al cărui model este specificat în anexa nr.2; 7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
8) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
9) proiectul planului de dezvoltare a instituţiei, pentru 5 ani.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –

– date despre numărul de elevi ai instituţiei, bugetul pe ultimii ani, starea infrastructurii existente, proiectele în derulare; după caz, în informaţia privind concursul se poate face referinţă la sursele de obţinere a informaţiei respective;

– Telefon
– e-mail
– adresa poştală
– persoana de contact
– Bibliografia concursului: 

Contacte: telefon:(0235)-61634,
e-mail: primariaputintei@gmail.com 

Persoanele interesate pot depune personal sau prin reprezentant/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia actului de identitate;
3) copia/copiile actului/actelor de studii;
4) copia carnetului de muncă;
5) curriculum vitae perfectat după modelul Europass, al cărui model este specificat în anexa nr.2;
6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
8) proiectul planului de dezvoltare a instituţiei, pentru 5 ani.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – ____02 august 2023__

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

Condiţiile de participare la concurs: Condiţii de bază

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova; pot face excepţie de la această condiţie candidaţii la funcţiile de directori ai instituţiilor private;
2) are studii superioare universitare (în cazul candidaţilor la funcţia de director al instituţiei publice de educaţie antepreşcolară şi de învăţămînt preşcolar din mediu rural, după prelungirea concursului în temeiul pct.62 subpct.1) şi 3) sau în cazul iniţierii unui concurs repetat, pot fi admişi candidaţii cu studii superioare universitare şi cei cu studii medii de specialitate (colegiu));
3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin doi ani; pot face excepţie de la această condiţie candidaţii la funcţiile de directori ai instituţiilor private; pentru instituţiile de învăţămînt special şi extraşcolar constituie avantaj deţinerea de competenţe relevante profilului instituţiei;
4) îndeplineşte standardul minim de competenţe profesionale şi manageriale stabilit de Inspectoratul Şcolar Naţional;
5) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
6) cunoaşte limba română (pentru angajare în localităţile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituţiile unde limba de predare este alta decît limba română – cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă); pot face excepţie de la condiţiile subpunctului respectiv candidaţii la funcţia de director al instituţiilor private;
7) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
8) nu are antecedente penale;
9) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii

Articole Recente