Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: 0235 61636

ANUNȚ REPETAT

Primăria comunei Puțintei anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcției publice temporar vacante de conducere “secretar al Consiliului Comunal Puțintei”.

Informația aferentă privind concursul organizat o puteți accesa pe pagina web a Primăriei Puțintei https://primaria-putintei.md, pe panoul informațional al Primăriei Puțintei și la numerele telefoanelor de contact 0235 61636 sau 0235 61634.

INFORMAȚIE
CU PRIVIRE LA CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI ÎN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI PUȚINTEI, PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE TEMPORAR VACANTE DE CONDUCERE “SECRETAR AL CONSILIULUI COMUNAL PUȚINTEI”

 Organizator al concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de conducere “secretar al Consiliului Comunal Puțintei”, este autoritatea executivă a administrației publice locale Puțintei, cu sediul în satul Puțintei, raionul Orhei, R.Moldova.

Funcția temporar vacantă de conducere “secretar al Consiliului Comunal Puțintei”

Sarcinile de bază: conform art. 39 din Legea 436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administrație publică locală

Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază:

a) asigură înştiinţarea convocării consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile;
c1) exercită atribuțiile unităţii gender la nivel local, garantînd implementarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi;
d) asigură buna funcţionare a primăriei;
e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
f) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;
g) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar;
h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;
h1) asigură includerea actelor autorităţii administraţiei publice locale în Registrul de stat al actelor locale, în conformitate cu prezenta lege;
i) primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa;
j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii, precum şi extrase şi copii de pe actele de stare civilă;
k) organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective;
l) ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a asociaţiilor acestora conform registrului aprobat de Guvern;
m) păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;
n) acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local;
o) administrează sediul primăriei şi bunurile ei;
p) eliberează certificate de proprietate privată ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, în baza anexelor la procesul-verbal al comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderilor agricole, conform modelului aprobat de Ministerul Economiei şi Infrastructurii;
q) legalizează semnăturile de pe documente, legalizează copiile de pe documente şi ale extraselor din ele, autentifică procurile pentru primirea pensiilor, indemnizaţiilor, mijloacelor băneşti repartizate acționarilor fondurilor de investiţii nemutuale în proces de lichidare silită, fondurilor de investiţii pentru privatizare în proces de lichidare silită, pentru primirea sumelor indexate la depunerile băneşti ale cetăţenilor în „Banca de Economii” S.A., în proces de lichidare silită, precum şi pentru dreptul de înregistrare, transmitere în folosinţă şi înstrăinare a dreptului de proprietate asupra cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole;
r) înregistrează contractele de arendă a terenurilor agricole şi a altor bunuri agricole încheiate pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv.

(11) În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele prevăzute la art.139 alin. (1) din Codul electoral, secretarul consiliului comunică în scris acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe.

(2) Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local ori de către primar.

Condițiile de participare la concurs:

Condiții de bază:

 • Deține cetățenia MDA;
 • Posedarea limbii de stat și a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Neatingerea vîrstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • Are studii necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • Are studii necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • În ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. 91) lit. a), b);
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
 • Neprivirea dreptului de a ocupa funcții publice.

Condiții specifice:

Licențiat al unei facultăți (secții) de drept sau administrare publică (art. 37 din Legea 436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administrație publică locală)

Actele obligatorii ce urmează a fi prezentate:

 1. Formularul de participare la concurs (conform anexei la regulamentul aprobat prin HG nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Copia actului de identitate
 3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională;
 4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 01 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 5. Cazierul judiciar, poate fi înlocuit cu declarație pe proprie raspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maxim 10 zile de la data la care a fost declarant învingător, sub sanțiunea neemiterii actului administrativ de numire;
 6. Cuprinsul dosarului.

Modalitatea de depunere a actelor:

Candidații pentru ocuparea funcției temporar vacante de conducere “secretar al Consiliului Comunal Puțintei” depune actele personal sau prin reprezentant, la sediul primăriei Puțintei, sau prin poștă. Actele pot fi depuse în original sau prin email (prim-putintei@yandex.ru), în format PDF sau JPG, la adresele indicate. În cazul expedierii actelor în format electronic, deponentul este obligat să prezinte originalele acestora la prima probă a concursului sub sancțiunea respingerii dosarului. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veriditatea lor. La cererea de participare la concurs se indică lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Data limită de depunere a actelor este 19 august 2022 ora 17:00.

Concursul include proba scrisă și interviul.

Articole Recente